UCHWAŁA Nr IX/ 22  /2024

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zakazu reklamy aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego, informowania o ich działalności oraz informowania przez farmaceutów o wykonywaniu zawodu, w tym poza aptekami i punktami aptecznymi

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 11 i 12 oraz 38 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1850, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem w dniu 13 marca 2024 r. przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce, która dotyczy przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, zakazujących reklamy aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego (sygn.: C-200/24) oraz pracami legislacyjnymi dotyczącymi art. 94a ustawy
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301), prowadzonymi w Ministerstwie Zdrowia, Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

 1. W przypadku konieczności zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy utrzymać zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, a także zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności, która odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.
 2. Należy precyzyjnie określić informacje, które będą mogły być rozpowszechniane przez podmioty prowadzące apteki, punkty apteczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego, ewentualnie należy określić zasady i tryb ustalania treści, formy oraz sposobu rozpowszechniania tych informacji.
 3. W ustawie z dnia 20 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty należy unormować zasady
  i warunki rozpowszechniania przez farmaceutę informacji o rodzaju lub zakresie świadczeń, usług, zadań lub czynności realizowanych przez farmaceutów, w tym przez farmaceutów wykonujących zawód w aptece lub punkcie aptecznym.
 4. Należy przyjąć zasadę, że każda informacja dotycząca apteki i punktu aptecznego lub ich działalności, niezależnie od podstawy prawnej jej rozpowszechniania, musi być – przed rozpoczęciem rozpowszechniania – zatwierdzona przez kierownika apteki lub punktu aptecznego w zakresie treści, formy, sposobu oraz okresu rozpowszechniania.
 5. Należy przyjąć zasadę, że każda informacja dotycząca apteki i punktu aptecznego lub ich działalności, niezależnie od podstawy prawnej jej rozpowszechniania, musi zawierać określenie: a) apteki lub punktu aptecznego, których dotyczy, b) podmiotu uprawnionego do jej rozpowszechniania, c) daty oraz okresu, na jaki została zatwierdzona przez kierownika właściwej apteki lub punku aptecznego.
 6. Należy istotnie podwyższyć kary pieniężne za naruszania przepisów zakazujących reklamy apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego lub ich działalności, a także wprowadzić kary pieniężne za naruszanie przepisów dotyczących rozpowszechniania informacji dotyczących aptek, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności.
 7. W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty należy wprowadzić normę, że farmaceuta ma prawo rozpowszechniać informację o wykonywaniu zawodu farmaceuty, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 • cel, treść, forma lub sposób rozpowszechniania informacji o wykonywaniu zawodu farmaceuty nie mają cech reklamy;
 • wypełnione są szczegółowe wymagania dotyczące informacji o wykonywaniu zawodu farmaceuty (informacja: jest prawdziwa, obiektywna, dokładna, kompletna i rzetelna; rozpowszechniana jest wyłącznie przez farmaceutę, którego dotyczy; dotyczy wyłącznie rodzaju lub zakresu świadczeń, usług, zadań lub czynności realizowanych przez farmaceutów; nie stanowi równocześnie jakiejkolwiek reklamy, w szczególności podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi; jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami; nie narusza godności zawodu farmaceuty i tajemnicy zawodowej; przedstawiona jest w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić ją od pozostałych informacji, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym, prostym i neutralnym językiem; nie narusza zasad etyki i deontologii zawodowej określonych na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich; zawiera czytelną adnotację określającą farmaceutę, którego dotyczy, oraz datę i okres, na jaki została zatwierdzona);
 • na wniosek farmaceuty, rada okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem zatwierdziła w formie decyzji treść, formę, sposób oraz okres rozpowszechniania informacji o wykonywaniu zawodu farmaceuty.
 1. Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że postulaty zawarte w pkt 1-7 są zgodne
  z dostępnymi, oficjalnymi stanowiskami Komisji Europejskiej, w szczególności
  z zapatrywaniem, że dopuszczalnym środkiem może być – zdaniem Komisji – zmiana brzmienia art. 94 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, który co do zasady ustanawiałby zakaz reklamy aptek i placówek farmaceutycznych oraz ich działalności, a jednocześnie wprowadzałby katalog ścisłych i precyzyjnych wyjątków.
 2. Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że w „Wezwaniu do usunięcia uchybienia – uchybienie nr 2018/4028 – 25.01.2020 r.” Komisja Europejska wskazała, że rozważyć można wprowadzenie nadzoru nad treścią i formą przekazu reklamowego przez odpowiednie stowarzyszenie zawodowe, co w polskich uwarunkowaniach faktycznych i prawnych oznacza wprowadzenie nadzoru samorządu zawodu farmaceuty nad treścią i formą przekazu reklamowego.
 3. Naczelna Rada Aptekarska wyraża przekonanie, że przedstawione stanowisko spełnia wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Leave a reply