Zanim zadasz pytanie, sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się na poniższej liście najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

 • Kiedy nie muszę płacić składek?

  Aby nie być zobowiązanym do opłacania składek członkowskich w sytuacji jeżeli pracujecie Państwo poza zawodem farmaceuty w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich (czyli poza apteką / hurtownią farmaceutyczną / inspekcją farmaceutyczną / oraz poza granicami RP) musi być dokonana adnotacja skreślenia w oryginale prawa wykonywania zawodu.

 • Chcę wykreślić swoją osobę z rejestru PWZ, co zrobić?

  Biuro Izby może dokonać tej adnotacji wyłacznie na Państwa wniosek (w oryginale dokumentu prawa wykonywania zawodu). Wniosek dot. skreślenia z listy członków znajduje się na stronie internetowej Izby w zakładce formularze do pobrania.

 • Chcę zmienić status członkostwa (zawieszenie / skreślenie / ponowne zapisanie)

  Wpisów na listę jak i skreśleń można dokonywać wielokrotnie. W dokumencie prawa wykonywania zawodu Biuro Izby dokonuje adnotacji:

  – wpisów na listę,

  – skreśleń z listy,

  – zmiany nazwiska (na podstawie odpisu skróconego aktu małżeństwa bądź dowodu osobistego),

  – uzyskanie tytułu specjalisty (dyplom specjalisty),

  – uzyskanie tytułu doktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk medycznych (dyplom).

 • Kto może być zwolniony ze składek członkowskich?

  Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie pracują zawodowo oraz nie są współwłaścicielami apteki bądź hurtowni a chcą być nadal Członkami Izby – mogą wnioskować o wpisanie do grupy seniorów i tym samym być zwolnionym z opłacania składek Członkowskich.

 • Jakie punkty nie będą brane pod uwagę?

  Certyfikaty ze szkoleń i kursów organizowanych przez podmioty komercyjne nie mające do tego uprawnień, w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, jako szkolenia odbyte w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

  Punkty uzyskane na szkoleniach organizowanych przez firmy, nie mające do tego stosownych zezwoleń, nie dają okręgowym izbom aptekarskim podstawy do rozliczenia uzyskanych punktów  w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

 • Ile muszę uzyskać punktów?

  Ilość punktów edukacyjnym w jednym cyklu to 100 pkt. w tym minumum 50 pkt. „twardych” (zdobycie 100 pkt. twardych zalicza cykl edukacyjny)

 • Kiedy rozpoczyna się cykl edukacyjny?

  Cykl edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia roku następnego po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. W przypadku osób które uzyskały prawo do wykonywania zawodu po odbyciu szkolenia uzupełniającego (powrót do zawodu) z pierwszym dniem miesiąca po zakończeniu przeszkolenia (art. 17 ustawy o izbach aptekarskich)

 • Kto jest uprawniony do wystawiania certyfikatów w tym punktów "twardych"?

  Jednostkami uprawnionymi do wystawiania certyfikatów (potwierdzenie uzyskanie „twardych punktów”) są wyłącznie studia kształcenia podyplomowego wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych.

 • Mam nadmiar punktów, czy mogę je przenieść na kolejny okres edukacyjny?

  W przypadku zdobycia większej ilości punktów w jednym okresie edukacyjnym, punkty nie przenoszą się na kolejny okres.

 • Jakie punkty szkoleniowe nie będą brane pod uwagę?

  Certyfikaty ze szkoleń i kursów organizowanych przez podmioty komercyjne nie mające do tego uprawnień, w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, jako szkolenia odbyte w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

  Punkty uzyskane na szkoleniach organizowanych przez firmy, nie mające do tego stosownych zezwoleń, nie dają okręgowym izbom aptekarskim podstawy do rozliczenia uzyskanych punktów  w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

 • Czy są w internecie propozycje szkoleń bezpłatnych lub płatnych i kto oferuje takie szkolenia

  Jednostkami uprawnionymi do wystawiania CERTYFKIKATÓW potwierdzających uzyskanie „twardych punktów” są WYŁĄCZNIE STUDIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNEGO UCZELNI MEDYCZNYCH

  I) Portale (m.in. które można znaleźć w internecie)

  1) www.e-dukacja.pl   (Studium Kształc. Podyplomowego CMUJ w Krakowie)

  2) http://www.e-umed.pl/news.html

  3) www.farmacja.edu.pl /kursy udostępnia farmacja.edu.pl/

  oraz

  www.e-farmacja.net

  www.font.edu.pl

  www.farmaklub.pl

  www.punktfarmaceuty.pl

  www.centrumfitoterapii.pl/edukacja.php

  www.szkolenia.katowice.oia.pl/

  www.szkolenia.ptfarm.pl /kursy udostępnia ptfarm.pl/