Procedura – opracowanie dotyczące – przyznawania PWZF w OIA w Warszawie

dla absolwentów WF Uczelni Medycznych,

którzy zamierzają podjąć pierwszą pracę w zawodzie farmaceuty

na terenie województwa mazowieckiego.

Posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty (PWZF) jest równoznaczne z możliwością podjęcia pracy w zawodzie farmaceuty, a tym samym pracy w: aptece ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej, dziale farmacji szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, hurtowni weterynaryjnej – na stanowisku magistra farmacji (aptekarza).

Podjęcie uchwały stwierdzającej przyznanie PWZF przez Okręgową Radę Aptekarską [1] OIA w Warszawie (dalej ORA) i złożenie ślubowania połączonego z odbiorem (osobistym) dokumentu PWZF przez wnioskującego jest warunkiem koniecznym – pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku farmaceuty (aptekarza).

Preferowaną formą dostarczenia kompletnego wniosku o przyznanie PWZF jest droga: EPUAP-owa (https://oia.waw.pl/skrzynka-epuap/) bądź każda inna tj. list polecony, kurier, złożenie wniosku osobiście bądź za pośrednictwem osoby trzeciej.

Posiedzenia Prezydium ORA OIA w Warszawie na których podejmowane są uchwały dot. m.in. przyznania PWZF odbywają się cyklicznie (co do zasady w każdy czwartek danego tygodnia). Na podstawie podjętej uchwały, dla każdego wnioskującego z osobna, biuro Izby wprowadza dane osobowe do bazy danych, generuje numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, a następnie drukuje dokument PWZF – druk ścisłego zarachowania uprawniający do wykonywania zawodu farmaceuty.

Informacja dot. zaproszenia na ślubowanie połączonego z wręczeniem dokumentu PWZF przekazywana jest wnioskującym drogą mailową (na adres mailowy wskazany we wniosku o przyznanie PWZF).

Ślubowania odbywają się w biurze OIA w Warszawie (ul. Żeromskiego 77 lok. 6; IVp.) w terminie wcześniej uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w ślubowaniu i obioru dokumentu PWZF zainteresowany jest powiadamiany przez biuro Izby  o terminie kolejnego ślubowania.

Po złożeniu ślubowania i odebraniu dokumentu PWZF Izba  przesyła dane farmaceuty do Centralnego Rejestru Farmaceutów (CRF). Następnego dnia roboczego osoby, które uzyskały uprawnienia zawodowe są ujawniane w rejestrze publicznym jakim jest CRF.

[1] lub działające w jej imieniu Prezydium ORA OIA w Warszawie.

Magister farmacji (absolwent) ubiegający się o przyznanie PWZF jest zobowiązany do przedłożenia kompletnego wniosku:

1) wniosek o wydanie PWZF (kliknij tutaj)

2) odpis dyplomu (jako dokument źródłowy) potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra farmacji

Informacja dodatkowa: ew. zaświadczenie (niebędące odpisem dyplomu) wydane z dziekanatu WF w zastępstwie za odpis dyplomu nie jest dokumentem źródłowym co powoduje, że wniosek o przyznanie PWZF jest niekompletny;

3) orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy z adnotacją: “posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty“. (propozycja druku: kliknij tutaj);

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe – klauzule we wniosku o przyznanie PWZF;

5) kwestionariusz zgłoszeniowy – we wniosku o przyznanie PWZF;

4)  2 zdjęcia* (w przypadku złożenia wniosku w formie papierowej – wielkość 3,5 x 4,5 mm, typ „paszportowy”) bądź zdjęcie cyfrowe – rozszerzenie .jpg bądź .gif (w przypadku złożenia wniosku przez EPUAP – wielkość 3,5 x 4,5 mm, typ „paszportowy”).

* Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZF przedstawia właściwej okręgowej radzie aptekarskiej swoje dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5×4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 %fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie (tzw. paszportowe).


Informacja dodatkowa: prosimy o przesyłanie wniosków jedną z wybranych dróg j.w. Tak więc przesłanie wniosku np. EPUAP nie wymaga dodatkowego przekazania czy przesłania wniosku np. osobiście, listownie…

Leave a reply