W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego usług farmaceutycznych w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 662) oraz zarządzenia nr 48/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2024 r., Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, farmaceuta jest niezależny i samodzielny w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Farmaceuta kieruje się wyłącznie dobrem pacjenta i nie podlega poleceniom służbowym w tym zakresie. Podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek umożliwić farmaceucie samodzielne podejmowanie tych decyzji.

To farmaceuta ostatecznie decyduje, czy i w jaki sposób wykonać usługi objęte programem pilotażowym w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, które obejmują:

  1. Przeprowadzenie wywiadu, zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia.
  2. Wystawienie recepty na produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej, zgodnie z § 5 pkt 2 rozporządzenia.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje również, że wymaganie przez farmaceutę zgody przedstawiciela ustawowego od małoletniego pacjenta na udzielenie powyższych usług oraz odmowa udzielenia tych usług małoletnim pacjentom, którzy nie ukończyli 18. roku życia z powodu braku zgody przedstawiciela ustawowego, nie będą naruszały zasad realizacji programu pilotażowego. W szczególności, odmowa ta nie będzie traktowana przez NFZ jako „nieuzasadniona odmowa udzielenia usług pacjentowi uprawnionemu do usługi realizowanej przez realizatora pilotażu w ramach umowy” (§ 5 ust. 3 pkt 3 umowy z NFZ) i nie będzie podstawą do nałożenia kary umownej.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Leave a reply