Regulamin 

zamieszczania ogłoszeń w sprawie pracy dla farmaceutów na stronie internetowej

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

 1. Na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie możliwe jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących poszukiwania pracy lub pracowników.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń następuje nieodpłatnie.
 3. Formularz zgłoszenia ogłoszenia może złożyć:
  1. w przypadku ogłoszeń – dam pracę – właściciel lub współwłaściciel apteki, będący członkiem Izby,
  2. w przypadku ogłoszeń – szukam pracy – członek Izby.
 1. Warunkami umieszczenia ogłoszenia są:
  1. złożenie kompletnie wypełnionego formularza w siedzibie Izby lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres:

   ogloszenia@oia.waw.pl

  2. brak zaległych składek członkowskich zgłaszającego.
 1. Treść zgłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Redaktor strony internetowej, ma prawo odmowy publikacji ogłoszenia bez podania powodów.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Izby.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do ogłoszeń dotyczących pracy w punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej oraz apteki szpitalnej, przy czym w tym ostatnim przypadku wymogu bycia członkiem Izby nie stosuje się do podmiotu prowadzącego aptekę szpitalną.
 5. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załączniki – druki zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia (dam pracę, szukam pracy)

 

OGŁOSZENIA WZÓR FORMULARZY

 

OGŁOSZENIE SZUKAM PRACY

1. Imię i Nazwisko  farmaceuty – __________________________________________________
2. Dane kontaktowe farmaceuty tel. ( _ _ ) _ _ _ – _ _ – __ – _ _  / e-mail _________________________________*
3. Nr prawa wykonywania zawodu*____________________________________
4. Treść ogłoszenia*_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Wymiar czasu pracy* _________________________ 6. Stanowisko*  ____________________________
*  –  pola wymagane do wypełnienia
OIA w Warszawie zastrzega sobie prawo niezamieszczenia ogłoszenia bez podania powodów

 

OGŁOSZENIE DAM PRACĘ

1.Nazwa Podmiotu* ___________________________________________________
2.Dane adresowe podmiotu zlecającego ogłoszenie* ul.______________________________ miejsc. ____________________
3. Imię i Nazwisko właściciela/współwłaściciela będącego farmaceutą*:___________________
4. Nr prawa wykonywania zawodu* _______________________________________
5. Miejsce zatrudnienia*
Nazwa apteki: _______________ ul. __________ miejscowość ________________
Wymiar czasu pracy* _____________________________
Wykształcenie* __________________________________
Stanowisko* ____________________________________
Dane do kontaktu*     Osoba kontaktowa: _____________________ Tel.: _____________
e-mail: __________________
*  –  pola wymagane do wypełnienia
OIA w Warszawie zastrzega sobie prawo niezamieszczenia ogłoszenia bez podania powodów

ogłoszenia w wersji edytowalnej proszę wysłać na adres ogloszenia@oia.waw.pl

 

OGŁOSZENIA WZÓR FORMULARZYZostaw odpowiedź