1

W celu poprawnego zweryfikowania wpłaty, przy wpłacie na konto OIA w Warszawie prosimy o podanie w tytule wpłaty: imienia i nazwiska oraz numeru PWZ lub PESEL, za którą wpłacana jest składka członkowska

2

W przypadku zaległości w płatności składki członkowskiej w OIA w Warszawie wpłacone kwoty w pierwszej kolejności zalicza się na poczet składek najwcześniej wymagalnych.
  • NR KONTA: 21 1240 1138 1111 0000 0209 2153

    Bank Pekao S.A. / XI Oddział w Warszawie

    tytułem: imię i nazwisko,  numer PWZ  lub PESEL

  • ZALOGUJ SIĘ I ZAPŁAĆ ONLINE

 

Wysokość składek członkowskich

obowiązująca od 1 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA ORA OIA w Warszawie NR IX/50/2024 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA od 1 kwietnia 2024 r. wynosi 70 zł miesięcznie;

Składka ulgowa od 1 kwietnia 2024 r. wynosi 20,00 zł i wynika z faktu:

-przebywania na urlopie wychowawczym i (jednocześnie) niewykonywaniu w tym okresie zawodu farmaceuty –wypełniony i podpisany wniosek należy należy przesłać do Biura Izby (EPUAP, mail, list polecony, kurier)

-statusu osoby bezrobotnej – skan decyzji UP należy przesłać do Biura Izby (EPUAP, mail, list polecony, kurier);

-pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (skan decyzji MOPS/GOPS należy przesłać do Biura Izby (EPUAP, mail, list polecony, kurier);

-przejście na emeryturę („zawodową”) bądź rentę i w związku z tym wnioskująca/y nie wykonuje zawodu farmaceuty w formie zarobkowej. Składka ulgowa obowiązuje po wydaniu zgody przez  Prezydium ORA OIA w Warszawie na wniosek zainteresowanej osoby (EPUAP, mail, list polecony, kurier).  Wnioskująca/y po wydaniu zgody (przez Prezydium) nadal może korzystać ze wszystkich propozycji Izby /zapraszamy do Strefy Farmaceuty/, korzystać ze swoich uprawnień np. wystawiać recepty dla siebie i rodziny/.

WAŻNE: farmaceuci będący emerytami lub rencistami, niewykonujący zawodu farmaceuty w formie zarobkowej, wpisani do rejestru farmaceutów ORA OIA w Warszawie, którzy uchwałą Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały (tj. przed 1 kwietnia 2024 r.) pozostają nadal zwolnieni z tego obowiązku.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki przekazywane są nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia tej zmiany (paragraf 6 – uchwały NR IX/50/2024)

 

Wysokość składek członkowskich do 31 marca 2024 r.

UCHWAŁA ORA OIA w Warszawie Nr 954/2017 obowiązuje od 1.01.2018 r.

UCHWAŁA ORA OIA w Warszawie Nr VIII/273/2021 (zmieniająca uchwałę nr 954/2017 w par. 6) obowiązuje od 1.05.2021 r.

UCHWAŁA ORA OIA w Warszawie Nr VIII/299/2021 (zmieniająca uchwałę nr 954/2017 w par. 1 ust. 3) obowiązuje od 1.12.2021 r. do 31 marca 2024 r.

Składka ulgowa od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. wynosi 12,10 (tj. równa wysokości składki odprowadzanej na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej),

Składka ulgowa od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 10,80 (tj. równa wysokości składki odprowadzanej na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w związku z postanowieniem NRA Nr VIII/1/2023 z 25.01.2023)