Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o konieczności uzupełnienia brakującego numeru PESEL we wpisie do CEIDG. Wpis należy uzupełnić w terminie do 19 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. Wszystkie aktualne informacje dotyczące wpisu do CEIDG dostępne są na stronie: www.ceidg.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

***

Informacja w sprawie obowiązku uzupełnienia wpisu w zakresie numeru PESEL przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że w dniu 19 maja 2018 r. upływa dwuletni termin na dokonanie uzupełnienie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie numeru PESEL przedsiębiorcy podlegającemu temu wpisowi.

Obowiązek ten wynika z treści art. 61[1] ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893).

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG:

– jednoosobowi przedsiębiorcy

– wspólnicy spółek cywilnych

z wyłączeniem przedsiębiorców będących osobami zagranicznymi lub obywatelami innych państw.

Obowiązkowi zgłoszenia powyższej zmiany w CEIDG nie podlegają przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa co do zasady weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (ogłoszenie nastąpiło 18 listopada 2015 r.), tj. z dniem 19 maja 2016 r. Zatem dwuletni termin na wykonanie tego obowiązku upływa 19 maja 2018 r.

W razie niedopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie, CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie posiada numeru PESEL z tego rejestru zawiadamiając o tym wykreśleniu między innymi ZUS, urząd skarbowy (art. 61 ust. 2). Zatem wykreślenie następuje niejako automatycznie i brak jest środków odwoławczych w tym zakresie.

Co prawda dotychczasowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawierające m.in. regulację w zakresie CEIDG, zostały zastąpione nowymi przepisami (tzw. Konstytucja biznesu na którą składają się 4 ustawy: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) i ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) niemniej przepisy tych ustaw nie odnoszą się w ogóle do kwestii wynikających z ustawy z dnia 25 września 2015 r. która nadal obowiązuje.

Zgłoszenia zmiany wpisu można dokonać elektronicznie za pośrednictwem strony www.prod.ceidg.gov.pl (zgodnie z zawartymi tam wskazówkami) lub osobiście w Urzędzie Gminy/Miasta.

Tak więc wysokie ryzyko negatywnych skutków w postaci wykreślenia z CEIDG, równoznaczne w konsekwencji z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzasadnia dokonanie przez przedsiębiorców zgłoszenia zmieniającego wpis w CEIDG w zakresie uzupełnienia numeru PESEL w terminie do 19 maja 2018 r.

Zgłoszenie zmiany wpisu w CEIDG nie wymaga żadnych opłat.

[1] Art. 61. 1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  1. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
  2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5ustawy zmienianej w art. 1.
opracował: mec. Sylwester Majewski
OIA w Warszawie

Informacja w zakresie numeru PESEL w CEIDG1

.Zostaw odpowiedź