na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF)

Pytanie:

Jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego dla farmaceuty uczestniczącego w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym Farmaceutów (PESF)?

Wnioski:

Urlop szkoleniowy dla farmaceuty uczestniczącego w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym Farmaceutów (egzaminie kończącym szkolenie specjalizacyjne) wynosi 6 dni, chyba że co innego zostanie ustalone w umowie łączącej farmaceutę z pracodawcą, u którego jest on zatrudniony w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego (zdawania PESF).

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Podstawy prawne:

  • 107a – 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
  • 1031 – 1036 Kodeksu pracy

Analiza prawna:

Podstawowa regulacja prawna w zakresie szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów jest zawarta w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej PF), w szczególności w art. 107a i następne. Powołane przepisy tej ustawy nie regulują kwestii urlopu szkoleniowego osób odbywających szkolenie specjalizacyjne, w tym jego wymiaru. Jedynie w art. 107j ust. 2 PF stwierdzono, że wzajemne prawa i obowiązki umożliwiające realizację programu szkolenia specjalizacyjnego farmaceucie zakwalifikowanemu do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę określa umowa cywilnoprawna zawarta z pracodawcą.

Z tego też względu odpowiedzi na powyższe pytanie należy poszukiwać w przepisach ogólnych dotyczących zasad odbywania szkoleń przez pracowników, w tym wymiaru przysługującego im urlopu szkoleniowego. W tym zakresie regulację prawną zawierają przepisy Kodeksu pracy w art. 1031 – 1036.

Zgodnie z tymi przepisami pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

  • urlop szkoleniowy;
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami KP urlop szkoleniowy przysługuje w następującym wymiarze:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

W przypadku farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne oraz zdającego egzamin końcowy – PESF, w grę wchodzi jedynie uznanie tego egzaminu za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zatem wymiar urlopu szkoleniowego będzie wynosił w tym przypadku 6 dni. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Istnieje również możliwość, aby wymiar urlopu szkoleniowego został określony w indywidualnej wysokości (wyższej) niż wynika to z powyższych przepisów, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w umowie łączącej farmaceutę z pracodawcą, u którego jest on zatrudniony, o której mowa w art. 107j ust. 2PF.

Pracodawca może również przyznać farmaceucie będącemu pracownikiem podnoszącym w tym trybie kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Wzajemne prawa i obowiązki pracownika (farmaceuty) i pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych powinny zostać określone w umowie. Umowa wymaga formy pisemnej. Taka umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż regulacje zawarte w KP. Jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika (farmaceuty) do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy.

Sylwester Majewski

radca prawny OIA w Warszawie

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu szkoleniowego na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny FarmaceutówZostaw odpowiedź