Szanowni,

poniżej publikujemy wyroki dotyczące dopuszczenia Okręgowej Izby Aptekarskiej do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia/ cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza w obu sprawach, iż udział okręgowej izby aptekarskiej w sprawach o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki jest zgodne z prawem i uzasadnione.

„Przewidziane w ustawie o izbach aptekarskich uprawnienie samorządu aptekarskiego do wydawania opinii w sprawach cofania zezwoleń na prowadzenie aptek jest jedną z form sprawowania przez samorząd pieczy nad należytym prowadzeniem apteki. Samorząd aptekarski może zatem (a niekiedy nawet powinien) korzystać ze wspomnianego uprawnienia – przez formułowanie stosownych opinii z własnej inicjatywy, bądź na prośbę organu administracji prowadzącego postępowanie.”

„Cel istnienia samorządu aptekarskiego uzasadnia jego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zatem postępowania w takiej sprawie, której prowadzenie należy do kompetencji organu nadzoru farmaceutycznego, jest zbieżne z celami statutowymi przypisanymi okręgowym izbom aptekarskim, bowiem to izba, jako organ samorządu aptekarskiego, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu aptekarza, a do czynności objętych tym zawodem należy kierowanie apteką. Żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mieści się więc w zakresie działań samorządu aptekarskiego.”

„Wszczęcie postępowania na żądanie i dopuszczenie do udziału w nim organizacji społecznej, której przedmiot działalności jest zbieżny z przedmiotem konkretnego postępowania administracyjnego można postrzegać jako zwiększenie prawdopodobieństwa lepszego wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności faktycznych.”

Wyrok 16.04.2019 | GSK 2090/18 – KLIKNIJ TUTAJ

Wyrok 16.04.2019 | GSK 573/17 – KLIKNIJ TUTAJZostaw odpowiedź