Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła też istotne zmiany m.in. w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Nowelizacja rozszerza obowiązek pobierania opłaty recyklingowej i wprowadza obligatoryjną ewidencję i sprawozdawczość dla przedsiębiorców ją pobierających.

Rozszerzenie asortymentu toreb na zakupy objętych opłatą recyklingową

Do tej pory ustawa wyróżniała dwie kategorie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego:

  • lekkie – o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (zwykłe reklamówki)
  • bardzo lekkie – o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywki – cienkie torby do pakowania żywności sprzedawanej na wagę).

Opłata recyklingowa w wysokości 20 groszy (netto) obejmowała tylko torby lekkie od 15 do 50 mikrometrów, tj. zwykłe reklamówki. Nie dotyczyła cienkich tzw. foliówek do pakowania produktów oferowanych luzem oraz toreb z materiału trwalszego (o grubości powyżej 50 mikrometrów) niż standardowe reklamówki.

Nowe przepisy wprowadziły kategorię pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej (art. 8 pkt 15 lit. c ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego jest zobowiązany pobierać opłatę recyklingową od nabywającego w zakresie wszystkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego – tj. toreb lekkich i toreb pozostałych (art. 40a). Nadal wyłączone spod obowiązku opłat recyklingowych pozostają, jedynie lekkie torby do pakowania żywności sprzedawanej na wagę.

Stawka opłaty recyklingowej nie zmieni się. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej opłata recyklingowa wyniesie 20 groszy za każdą torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.  Opłata podlega opodatkowaniu 23-proc. stawką podatku VAT. Zatem całkowita wartość opłaty wynosi 0,25 zł.

Zmiany w zakresie częstotliwości przekazywania opłat do budżetu

Zmieniła się częstotliwość przekazywania opłat recyklingowych do budżetu państwa. Dotychczas odbywało się to raz w roku, w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pobrano opłatę.  

Obecnie przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego jest zobowiązany przekazywać opłatę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana (art. 40c).

Nie dotyczy to przekazywania opłaty recyklingowej pobranej w 2019 r. które odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 26 ustawy nowelizującej).

Zmiany w zakresie sprawozdawczości

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oferujący torby z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową są obowiązani prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej lub elektronicznej i przechowywać ją przez 5 lat. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jeden sklep będzie musiał ją prowadzić oddzielnie dla każdej placówki. (art. 40f)

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia sprawozdania, po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r. (art. 25 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Rejestracja w BDO

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oferujący torby z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową będą musieli też zarejestrować się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Wniosek o wpis do BDO w przypadku prowadzących działalność przed wejściem w życie nowelizacji będzie musiał zostać złożony do właściwego miejscowo marszałka województwa w terminie do 31 grudnia 2019 r. (art. 25 ust. 1 ustawy nowelizującej)

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z poniższymi aktami prawnymi.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1639)


Zostaw odpowiedź