Komunikat w sprawie ustanowienia Święta Narodowego z okazji

Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie informuje, że zakończył się proces legislacyjny związany z ustanowieniem w dniu 12 listopada 2018 r. Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostateczna wersja przepisu ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) dotyczącego aptek nie uległa zmianie i brzmi następująco:

Art. 4.

  1. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.2) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.

Mając powyższe na uwadze w ocenie OIA w Warszawie:

  1. Praca aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r. odbywa się jak w każde inne święto państwowe, np. 3 maja.
  2. Do pracy w dniu 12 listopada 2018 r. są obowiązane wyłącznie te apteki ogólnodostępne, które zgodnie z uchwałą właściwej rady powiatu są obowiązane zapewnić pacjentom dostępność świadczeń w zakresie usług farmaceutycznych na terenie powiatu w tym dniu. Wynika to z harmonogramu rozkładu czasu pracy aptek na obszarze działania każdego z powiatów.
  3. Dla aptek ogólnodostępnych niewymienionych w uchwale rady powiatu dotyczącej dyżurów w dni wolne od pracy, dzień 12 listopada 2018 r.  jest, co do zasady, dniem wolnym od pracy.
  4. Ponieważ ww. ustawa nie wprowadziła żadnych zmian w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta (Dz. U. poz. 305, z późn. zm.) nie ma zakazu pracy w tym dniu przez inne apteki. Decyzja w tym zakresie należy do właściciela apteki.

Pełny tekst ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2117 i jest dostępny na stronach: www.rcl.gov.pl

Ustawa o święcie 12 listopada 2018 r. D2018000211701



Zostaw odpowiedź