Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. poz. 888), wydane na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, na podstawie którego hurtownie farmaceutyczne były obowiązane do przekazywania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych danych zawartych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi w tych hurtowniach obowiązywało wyłącznie do końca 31 grudnia 2016 r.

Wynikało to z treści ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 788), która w art. 1 pkt 6 lit. b uchyliła przepis art. 78 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowiący podstawę prawną do wydania powyższego rozporządzenia. Zasadą w prawie jest, że wyeliminowanie przepisu ustawy stanowiącego podstawę prawną do wydania aktu wykonawczego (rozporządzenia) powoduje utratę mocy obowiązującej tego aktu, chyba że przepisy przejściowe stanowią inaczej.

W tym przypadku przepis art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, utrzymał w mocy te przepisy jeszcze przez pewien czas (art. 5. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 4ust. 7 pkt 2 i art. 78 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy Prawo farmaceutyczne), zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i art. 78 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.).

Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2017 r. nie ma podstawy prawnej (a tym samym obowiązku) do przekazywania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez hurtownie farmaceutyczne danych zawartych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi w tych hurtowniach.Zostaw odpowiedź