Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1210), która weszła w życie z dniem 29 czerwca 2019 r.  w stosunku do niektórych grup odbiorców końcowych energii elektrycznej, istnieje możliwość zamrożenia stawek energii elektrycznej na poziomie cen z 2018 roku – przez cały 2019 rok. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest obowiązek złożenia oświadczenia przez odbiorcę końcowego energii elektrycznej o treści określonej w załączniku do ww. ustawy

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami[1] i małymi przedsiębiorstwami[2],
  • szpitalami,
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. 

Takie oświadczenie będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r. również w II półroczu 2019 r.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy (załączony również do niniejszej informacji).

Oświadczenia należy złożyć do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego (będącego stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej).

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, mającą wpływ na przyznanie mu powyższego uprawnienia, należy złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą w terminie 14 dni od wystąpienia takiego zdarzenia.

W załączeniu tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz wzór oświadczenia, które należy złożyć chcąc utrzymać uprawnienie do zniżki w cenie energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.

POBIERZ OŚWIADCZENIE > KLIKNIJ TUTAJ!

TREŚĆ USTAWY > kliknij tutaj.


[1] Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

[2] Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.Zostaw odpowiedź