Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi obowiązkowi szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 podlegają określone grupy zawodowe.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają: 

1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym

3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.). 

Wymienione osoby są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r. 

Obowiązek szczepień ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. 

Obowiązek szczepień stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Pkt 1 obejmuje również farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych, działach farmacji szpitalnej oraz aptekach zakładowych.

Pkt 2 obejmuje nie tylko farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych/punktach aptecznych, ale również techników farmaceutycznych oraz inne osoby zatrudnione w tych miejscach.

Należy pamiętać, że obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 został nałożony na osoby wymienione w pkt 1-3, a nie na podmioty je zatrudniające (pracodawców) czy też na kierowników aptek/działów/punktów.

Powołane przepisy nie dają również żadnych instrumentów prawnych pracodawcom czy też kierownikom aptek/działów/punktów do weryfikacji, czy osoby obowiązane do szczepień wywiązały się z powyższego obowiązku.

Aktualnie trwają prace legislacyjne mające na celu uregulowanie zasad weryfikacji spełnienia tego obowiązku przez osoby zobowiązane.

Podstawy prawne:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531, 565 i 2398)

Sylwester Majewski – radca prawny OIA w Warszawie

Leave a reply