Szanowni Państwo,

z dniem 1 maja 2019 r. weszły w życie (w zasadniczej części) nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816). Zakres przedmiotowy tego rozporządzenia obejmuje:

  • sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów;
  • termin zgłoszenia kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego;
  • warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas;
  • terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

W zakresie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących nowe przepisy nałożyły na podatników podatku od towarów i usług prowadzących ewidencję każdej czynności sprzedaży  (podmiot prowadzący aptekę) obowiązek zapoznania osoby prowadzącej u podatnika taką ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Potwierdzeniem wykonania tego obowiązku jest oświadczenie składane przez osobę prowadzącą ewidencję.

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby prowadzącej ewidencję.

Przez osobę prowadzącą u podatnika ewidencję sprzedaży należy rozumieć nie tylko pracowników czy zleceniobiorców, ale również samych właścicieli, jeżeli prowadzą osobiście taką ewidencję (dokonują sprzedaży przy pomocy kas).

Osoby prowadzące u podatnika podatku VAT ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które rozpoczęły prowadzenie tych ewidencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed 1 maja 2019 r. składają oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia składanego przez osoby prowadzące u podatnika podatku VAT ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas (pracownicy, zleceniobiorcy) został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (w załączeniu – kliknij TUTAJ).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących – KLIKNIJ TUTAJ.Zostaw odpowiedź